Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Miejska w Pieszycach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Miejskiej w Pieszycach.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2022-03-21.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-23.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe:

Strona internetowa posiada specjalnie przygotowaną wersję pod adresem internetowym http://przychodniapieszyce.eu/?wcag=black-yellow , spełniającą wymagania dostępności. Specjalna wersja strony obsługuje następujące skróty klawiszowe:

 • TAB - przejście do kolejnego elementu
 • SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu
 • ESC - anulowanie podpowiedzi

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Aleksandra Grzegorczyk, rehabilitacja@przychodniapieszyce.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 74 836 53 62 i/lub 74 836 50 30. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.     


Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.   

       
Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

58-250 Pieszyce, Królowej Jadwigi 1
Tel.: +48748365362
Faks: +48748367227
E-mail:
Strona internetowa: przychodniapieszyce.eu

Dostępność architektoniczna

Budynek przychodni jest dostępny architektonicznie:

 • Dojście do placówki jest dostosowane do osób ze szczególnymi potrzebami: szerokość minimalna – 150 cm, gładka i równa powierzchnia,
 • Przed placówką są wyznaczone miejsca postojowe dedykowane osobom z niepełnosprawnościami,
 • W placówce zapewniono wolne od barier przestrzenie komunikacyjne poziome i pionowe – jest możliwość przemieszczania się między piętrami i w ramach poszczególnych pięter,
 • Szerokość korytarzy i przejść wynosi co najmniej 140 cm,
 • W rejestracji znajduje się stanowisko do obsługi pacjenta z obniżoną ladą,
 • Drzwi w budynku mają szerokość min. 90 cm,
 • W placówce jest działająca winda,
 • W obiekcie znajduje się toaleta dostosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami,
 • We wnętrzu placówki zapewniono kontrast kolorystyczny ścian, podłóg i drzwi,
 • W gabinetach lekarskich jest zapewniona przestrzeń manewrowa wolna od przeszkód,
 • W placówce jest pokój dla matki z dzieckiem.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Brak dostępności tłumacza języka migowego.