Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rozpatrywanie skarg i wniosków

 1. Jeżeli Pacjent lub jego opiekun prawny jest przekonany, że w trakcie korzystania ze świadczeń zdrowotnych, jego prawa zostały naruszone, może:
  1. domagać się ich poszanowania we wniosku ustnym lub pisemnym skierowanym do personelu udzielającego świadczeń,
  2. złożyć ustną lub pisemną skargę do Dyrektora Przychodni,
  3. złożyć pisemną skargę do Rzecznika Praw Pacjenta przy ministrze właściwym do spraw zdrowia.
 2. Przedmiotem skargi może być w szczególności:
  1. naruszenie praw pacjentów w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw pacjenta,
  2. zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez pracowników Przychodni lub osoby z nim współpracujące.
 3. Przedmiotem wniosku mogą być sprawy ulepszenia organizacji, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, a także sprawy związane z efektywniejszym wykonywaniem zadań przez jednostki organizacyjne Przychodni.
 4. Nadzór nad przestrzeganiem praw pacjenta pełni Dyrektor Przychodni.
 5. Działania wyjaśniające złożonych i zarejestrowanych skarg rozpatrywane są przez Dyrektora przy współpracy z właściwymi pracownikami Przychodni.
 6. Skargi i wnioski dotyczące:
  1. działalności Dyrektora - rozpatruje Burmistrz Gminy Pieszyce,
  2. działalności Zastępców Dyrektora - rozpatruje Dyrektor Przychodni,
  3. wykonywania zadań przez pozostałych pracowników – rozpatruje Dyrektor lub wyznaczony przez niego pełnomocnik.
 7. Rejestr skarg i wniosków dotyczących udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom prowadzi sekretariat.
 8. Skargi i wnioski mogą być wnoszone w dowolnej formie, a w szczególności pisemnie, z wpisem do książki skarg i wniosków oraz ustnie do protokołu.
 9. Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
 10. Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.
 11. Wnoszący skargę lub wniosek może zastrzec nieujawnianie swego nazwiska i adresu, zastrzeżenie takie jest dla Przychodni wiążące.
 12. Skarga lub wniosek mogą być składane w imieniu własnym skarżącego lub innej osoby za jej pisemną zgodą.
 13. Przyjmowanie interesantów w sprawie skarg i wniosków odbywa się w każdy wtorek od godzinny 14:00 do 15:00.
 14. W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisuje wnoszący skargę lub wniosek oraz przyjmujący zgłoszenie.
 15. W protokole umieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię i nazwisko, adres osoby zgłaszającej oraz zwięzły opis treści sprawy.
 16. W przypadku skarg i wniosków wnoszonych telefonicznie sporządza się stosowny protokół lub notatkę.
 17. Rozpatrywanie skargi lub wniosku oraz powiadomienie osoby skarżącej o sposobie załatwienia skargi lub wniosku odbywa się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia ich złożenia lub wpłynięcia. Rozpatrzenie skargi lub wniosku powinno być poprzedzone analizą wszystkich okoliczności sprawy.
 18. W przypadku nie rozstrzygnięcia skargi lub wniosku w terminie, o którym mowa w pkt. 16. należy poinformować skarżącego lub wnioskodawcę o podjętych czynnościach zmierzających do rozpatrzenia skargi lub wniosku.
 19. Rzecznik Praw Pacjenta, Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej oraz inne organy, które wniosły skargę lub wniosek we własnym imieniu albo przekazały skargę lub wniosek innej osoby, powinny być zawiadomione o sposobie rozpatrzenia skargi lub wniosku, a jeżeli rozpatrzenie skargi wymaga zebrania dowodów, informacji lub wyjaśnień – także o zakresie jej rozpatrzenia, najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia jej wniesienia albo przekazania.
 20. Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi powinno zawierać, w szczególności:
  1. oznaczenie Przychodni,
  2. wskazanie w jaki sposób skarga została załatwiona,
  3. podpis osoby uprawnionej do rozpatrywania skarg i wniosków lub upoważnionego pracownika.
  4. zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi lub wniosku powinno zawierać ponadto uzasadnienie faktyczne i prawne.