Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostęp do informacji publicznej

Każdy ma prawo do uzyskania informacji o działalności SPZOZ Przychodni Miejskiej w Pieszycach w zakresie przewidzianym w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Informacje publiczne, które nie zostały umieszczone w BIP P są udostępniane na wniosek, który można przesłać:

  • pocztą elektroniczną na adres: 
  • za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej(ESP): SPZOZPieszyce/SkrytkaESP
  • pocztą na adres:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Przychodnia Miejska w Pieszycach

58-250 Pieszyce, ul. Królowej Jadwigi 1

 

Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli rozpatrzenie wniosku w tym terminie nie jest możliwe, Wnioskodawca zostanie powiadomiony o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.
Udostępnienie informacji publicznej jest bezpłatne. W przypadku, jeśli udostępnienie informacji publicznej spowoduje  dodatkowe koszty związane z przygotowaniem informacji, zgodnie ze sposobem wskazanym we wniosku, można pobrać opłatę od wnioskodawcy w wysokości odpowiadającej tym kosztom.